Онлайн туслах
...

ACOLOUS 3.0

Программын танилцуулга: Acolous 3.0 программ нь төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчид өдөр тутмын үйл ажиллагааны анхан шатны мэдээллийг бүртгэх, санхүүгийн мэдээ, тайлан гаргахад зориулагдсан нягтлан бодох бүртгэлийн программ юм. Программын онцлог давуу...

Дэлгэрэнгүй
...

LEADER 3.0

Программын танилцуулга: Leader 3.0 хувилбар нь аж ахуйн нэгж байгууллагад гарсан ажил гүйлгээ бүрийг цаг тухайд нь бүртгэн анхан шатны баримтуудыг бүрдүүлэн авах, өдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагаандаа хяналт тавих, тайлан мэдээг хүссэн хугацааны хооронд...

Дэлгэрэнгүй
...

PAYROLL 2.0

Программын танилцуулга: 2010 онд боловсруулж зах зээлд шинээр нэвтрүүлсэн. Тус хувилбар нь манай бүтээгдэхүүн болох төсөвт болон аж ахуй нэгж байгууллагад зориулагдан гаргасан Acolous 3.0, Leader 3.0 програмтай хамтран ажилладаг. Мөн дангаар бие даан...

Дэлгэрэнгүй
...

PLASTIC 3.0

Программын танилцуулга: Plastic 3.0 Тайлангийн нэгтгэлийн систем төсөвт байгууллага, төрийн сан, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төсөл сан, УҮГ-ын нэгтгэсэн тайланг улирал, хагас бүтэн жилээр нэгтгэн гаргах зориулалттай программ юм. Программын онцлог...

Дэлгэрэнгүй
...

FISCUS TREASURY 1.0

Программын танилцуулга: Төсөв гэж төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэрийг бий болгох зорилгоор төрийн мэдэлд хуримтлуулан хуваарилж, зарцуулах хөрөнгө, орлого, зарлага, өр төлбөр, санхүүгийн амлалт болон үүрэг, тэдгээртэй...

Дэлгэрэнгүй
...

PHARMACY 1.0

Программын танилцуулга: Pharmacy систем нь эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бүртгэлийг автоматжуулах, өвчний түүхийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, хэрэглэж буй эмийн орлого, зарлагыг тооцож тайлан мэдээ гаргахад чиглэгдсэн эмнэлгийн программ юм. Программын онцлог...

Дэлгэрэнгүй
...

LEADER MONITORING 3.0

Программын танилцуулга: “Leader monitoring” систем нь байгууллагын төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэлийн явцад хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг баримтжуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, үнэлэх үүрэгтэй...

Дэлгэрэнгүй
...

LANDPAY 1.0

Программын танилцуулга: Газрын бүртгэл төлбөр барагдуулалтын систем нь газрын төлбөрийн бүртгэлийг хийхдээ газар эзэмшигч ашиглагчийн бүртгэл, захирамжийн бүртгэл, гэрээний бүртгэл, төлбөрийн бүртгэл гэсэн хоорондоо уялдаа холбоо бүхий бүртгэлийн модулийн...

Дэлгэрэнгүй
...

ВИРУСНЫ ПРОГРАММ

Программын танилцуулга: Албан ёсны лицензтэй, 1 жилийн эрхтэй Kaspersky internet security программыг худалдаалж байна. Программын онцлог давуу тал: Санхүүгийн программын хэвийн ажиллах нөхцөлийг дэмжинэ Та ажлын шаардлагаар флаш болон зөөврийн төхөөрөмж...

Дэлгэрэнгүй